Rejonowe zebrania aptekarzy Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

UCHWAŁA Nr 1437

Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

z dnia 10 sierpnia 2023 roku

w sprawie podziału obszaru Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
na rejony wyborcze

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j.- Dz. U. 2021 r., poz. 1850) uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się, że w XXXIII Okręgowym Zjeździe Sprawozdawczo-Wyborczym Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej biorą udział członkowie Izby poprzez swoich delegatów.

§ 2

Delegatów na Zjazd, o którym mowa w § 1 wybiera się na Rejonowych Zebraniach.

§ 3

W Rejonowych Zebraniach z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej według adresu zameldowania/zamieszkania podanego w rejestrze farmaceutów, a w przypadku zameldowania/zamieszkania poza obszarem GOIA, według miejsca wykonywania zawodu farmaceuty na terenie GOIA, zgodnie ze stanem na dzień 1 września 2023 roku.

§ 4

Dla wyboru delegatów, o których mowa w § 1, postanawia się podzielić obszar Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na następujące rejony wyborcze:

  1. Rejon Nr 1, obejmujący następujące powiaty:

a) braniewski,

b/ elbląski,

c) nowodworski,

d) kwidzyński,

e) malborski,

f) sztumski,

oraz miasto Elbląg – działające na prawach powiatu.

  1. Rejon Nr 2, obejmujący następujące powiaty:

a) chojnicki,

b) kościerski.

  1. Rejon Nr 3, obejmujący następujące powiaty:

a) gdański,

oraz miasto Gdańsk – działające na prawach powiatu.

  1. Rejon Nr 4, obejmujący następujące powiaty:

a) kartuski,

b) lęborski,

c) pucki,

d) wejherowski.

  1. Rejon Nr 5, obejmujący miasta działające na prawach powiatu:

a) Gdynia,

b) Sopot.

  1. Rejon Nr 6, obejmujący następujące powiaty:

a) starogardzki,

b) tczewski.

§ 5

1. Postanawia się, że zebrania rejonowe, o których mowa w § 4 odbędą się
w okresie
wrzesień – listopad 2023 roku.

2. Szczegółowe terminy i miejsca zebrań dla poszczególnych rejonów wyborczych okręgowa rada aptekarska określi w odrębnych uchwałach i poda do wiadomości niezwłocznie, nie później jednak niż na 14 dni przed terminem zebrania rejonowego na stronie internetowej: www.goia.org.pl. – zakładka „Aktualności”

3. Informacja o zbliżających się wyborach oraz o sposobie publikowania terminów i miejsc, o których mowa w § 5 p. 2 zostaną podane członkom GOIA za pomocą systemu SMS, o ile numer telefonu został przekazany, nie później niż 7 dni przed terminem pierwszego zebrania rejonowego.

4. Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska upoważnia Prezydium Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej do określenia terminów i miejsc poszczególnych Rejonowych Zebrań Wyborczych.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz

Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

Prezes
Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: