Rejonowe zebrania aptekarzy Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

UCHWAŁA Nr 1208

Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej
z dnia 28 sierpnia 2019r.
w sprawie
podziału obszaru Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej
na rejony wyborcze

Na podstawie art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (tekst jednolity Dz. U. z 2019r., poz. 1419) uchwala się co następuje:

§ 1

Postanawia się, że w XXIX Okręgowym Zjeıżdzie Sprawozdawczo-Wyborczym Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej biorą udział członkowie Izby poprzez swoich Delegatów.

§ 2

Delegatów na Zjazd, o którym mowa w § 1 wybiera się na Rejonowych Zebraniach.

§ 3

W Rejonowych Zebraniach z głosem stanowiącym uczestniczą członkowie Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej według adresu zameldowania/zamieszkania podanego w rejestrze farmaceutów, a w przypadku zameldowania/zamieszkania poza obszarem GOIA, według miejsca wykonywania zawodu farmaceuty na terenie GOIA, zgodnie ze stanem na dzieı„ 1 września 2019r.

§ 4

Dla wyboru delegatów, o których mowa w § 1, postanawia się podzielić obszar Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej na następujące rejony wyborcze:

1. Rejon Nr 1, obejmujący następujące powiaty:
a) braniewski,
b) elbląski,
c) nowodworski,
d) kwidzyı„ski,
e) malborski,
f) sztumski,
oraz miasto Elbląg – działające na prawach powiatu.

2. Rejon Nr 2, obejmujący następujące powiaty:
a) chojnicki,
b) kościerski.

3. Rejon Nr 3, obejmujący następujące powiaty:
a) Gdański,
oraz miasto Gdańsk – działające na prawach powiatu

4. Rejon Nr 4, obejmujący następujące powiaty:
a) kartuski,
b) lęborski,
c) pucki,
d) wejherowski.

5. Rejon Nr 5, obejmujący miasta następujące na prawach powiatu:
a) Gdynia,
b) Sopot.

6. Rejon Nr 6, obejmujący następujące powiaty:
a) starogardzki,
b) tczewski.

§ 5

1. Postanawia się, że zebrania rejonowe, o których mowa w § 4 odbędą się w okresie wrzesieı„ – listopad 2019r.
2. Szczegółowe terminy i miejsca zebraı„ dla poszczególnych rejonów wyborczych Okręgowa rada aptekarska określi w odrębnych uchwałach i poda do wiadomości niezwłocznie, nie póıżniej niż 14 dni przed terminem zebrania rejonowego na stronie internetowej: www.goia.org.pl – zakładka „Aktualności”.
3. Informacja o zbliżających się wyborach oraz o sposobie publikowania terminów i miejsc, o których mowa w § 5 p. 2 zostaną podane członkom GOIA za pomocą systemu SMS, o ile numer telefonu został przekazany, nie póıżniej niż 7 dni przed terminem pierwszego zebrania rejonowego.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sekretarz
Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

Prezes
Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: