Jesteś tutaj: Bip -> Prowadzone rejestry
Prowadzone rejestry

– Gdańska Okręgowa Izba Aptekarska prowadzi rejestr farmaceutów.

– Okręgową izbę aptekarską stanowią osoby wpisane na listę jej członków.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850 z późn. zm.).

Art. 8 1. Osoba, która uzyska prawo wykonywania zawodu farmaceuty, podlega wpisowi do rejestru farmaceutów prowadzonego przez właściwą okręgową radę aptekarską.
2. Rejestr farmaceutów zawiera następujące dane:
1) imię i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo oraz miejsce zamieszkania;
2) dane dotyczące wykształcenia, w tym:
a) numer dyplomu szkoły wyższej,
b) nazwę ukończonej szkoły wyższej, jej siedzibę i wydział,
c) rok ukończenia studiów,
d) datę i miejsce ukończenia rocznej praktyki w aptece,
e) rodzaj i stopień posiadanej specjalizacji, datę jej uzyskania oraz nazwę jednostki szkolącej,
f) rodzaj i datę uzyskania stopnia i tytułu naukowego oraz nazwę jednostki nadającej ten stopień i tytuł;
3) dane dotyczące prawa wykonywania zawodu, w tym:
a) numer prawa wykonywania zawodu,
b) numer uchwały rady aptekarskiej przyznającej prawo wykonywania zawodu,
c) informację o posiadaniu prawa wykonywania zawodu w innym państwie,
d) informację o ograniczeniach w wykonywaniu zawodu.
3. Farmaceuta ma obowiązek informować niezwłocznie okręgową izbę aptekarską, o której mowa w ust. 1, o danych objętych rejestrem farmaceutów i każdej zmianie tych danych.
4. Okręgowa izba aptekarska, za pośrednictwem Naczelnej Izby Aptekarskiej, jest zobowiązana na żądanie ministra właściwego do spraw zdrowia przekazywać informacje objęte rejestrem farmaceutów.
5. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestru farmaceutów, uwzględniając w szczególności tryb dokonywania wpisów i zmian w rejestrze oraz wykreśleń z rejestru.

Art. 15.

1. Okręgową izbę aptekarską stanowią osoby wpisane na listę jej członków.
2. Wpisowi na listę członków okręgowej izby aptekarskiej podlegają wszystkie osoby wykonujące zawód farmaceuty na terenie danej izby.
3. Osoba, która uzyskała zezwolenie na prowadzenie apteki lub hurtowni, lub kierownik państwowej jednostki organizacyjnej prowadzącej aptekę lub hurtownię są obowiązani zawiadomić właściwą okręgową izbę aptekarską, najpóźniej w ciągu 7 dni, o rozpoczęciu i zaprzestaniu pracy przez osobę wymienioną w ust. 2.
4.Osobę wykonującą zawód farmaceuty na terenie więcej niż jednej izby wpisuje się na listę członków tej izby, na której terenie ma stałe miejsce zamieszkania. Osoba, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania, wpisywana jest na listę członków izby wskazanej przez siebie.

oraz

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 grudnia 2002 r.
w sprawie sposobu prowadzenia rejestru farmaceutów (Dz.U. z 2002r Nr 219 poz.1845).

Na podstawie art. 8 ust. 5 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich (Dz. U. Nr 41, poz. 179 i Nr 105, poz. 452, z 1997 r. Nr 43, poz. 272 i Nr 121, poz. 770, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2002 r. Nr 141, poz. 1181 i Nr 153, poz. 1271) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Do rejestru farmaceutów, zwanego dalej „rejestrem”, okręgowa rada aptekarska wpisuje dane określone w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich, po sprawdzeniu dokumentów, oświadczeń i informacji będących podstawą wpisu.
2. Wpisu do rejestru osoby, która uzyskała prawo wykonywania zawodu, okręgowa rada aptekarska dokonuje po podjęciu uchwały w sprawie stwierdzenia prawa wykonywania zawodu farmaceuty.
3. Zmian i wykreśleń w rejestrze okręgowa rada aptekarska dokonuje:

1) po przekazaniu przez farmaceutę oświadczenia o zrzeczeniu się prawa wykonywania zawodu;
2) po przekazaniu przez farmaceutę informacji o zmianie danych objętych rejestrem;
3) po podjęciu przez okręgową radę aptekarską uchwały w sprawie pozbawienia prawa wykonywania zawodu albo o ograniczeniu w wykonywaniu zawodu;
4) na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu aptekarskiego w sprawie upomnienia, nagany, zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo pozbawienia prawa wykonywania zawodu. 4. Jeżeli dokumenty, oświadczenia lub informacje będące podstawą wpisu do rejestru zawierają dane budzące wątpliwości okręgowej rady aptekarskiej, okręgowa rada aptekarska może zobowiązać farmaceutę do złożenia stosownych wyjaśnień.

§ 2. 1. Rejestr prowadzony jest w formie księgi ewidencyjnej oraz w formie systemu informatycznego.
2. Wpisów w księdze ewidencyjnej dokonuje się pod kolejnym numerem.
3. Treść wpisu, zmiany wpisu lub jego skreślenie muszą być zgodne z dokumentami, o których mowa w § 1, stanowiącymi akta ewidencyjne.
4. Jeżeli obszar działania okręgowej izby aptekarskiej obejmuje dwa lub więcej województw, rejestr prowadzi się oddzielnie dla każdego województwa.

§ 3. 1. Poprawek w księdze ewidencyjnej dokonuje się w taki sposób, aby wyrazy poprawione były czytelne.
2. Osoba dokonująca poprawek w księdze ewidencyjnej jest obowiązana opatrzyć poprawkę własnoręcznym podpisem oraz dokonać stosownej zmiany w rejestrze prowadzonym w formie systemu informatycznego.
3. Zmian i uzupełnień w rejestrze dokonuje się nie później niż w terminie 30 dni od przedstawienia przez farmaceutę danych.

§ 4. 1. Akta ewidencyjne opatruje się numerem zgodnym z numerem wpisu do księgi ewidencyjnej i przechowuje się w miejscu specjalnie do tego wyodrębnionym.
2. Księgę ewidencyjną i akta ewidencyjne prowadzi się zgodnie z przepisami dotyczącymi klasyfikacji dokumentów do celów archiwalnych.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: