Majątek i gospodarka finansowa

Dochodami izby aptekarskiej są:

– składki członkowskie;
– zapisy, darowizny, dotacje;
– wpływy z działalności gospodarczej;
– inne wpływy.

Majątkiem i dochodami izby zarządza właściwa rada aptekarska.

________________
Podstawa prawna:
Art. 64 Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850 z późn. zm).

oraz

UCHWAŁA Nr 1307

Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

z dnia 25 maja 2021r.

w sprawie składki członkowskiej obowiązującej członków

Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 1419, z późn. zm.) oraz w związku z Uchwałą Nr 10 z dnia 10 kwietnia 2021r. XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wytycznych do zasad płacenia składek członkowskich Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska uchwala, co następuje:

§1

1. Farmaceuta płaci składkę członkowską w wysokości 45,00 zł miesięcznie.

2. Farmaceuta będący emerytem lub rencistą niewykonującym jednocześnie zawodu farmaceuty poprzez pracę zarobkową jest zwolniony z płacenia składki członkowskiej.

§2

Farmaceuta, który zmienia swój status zawodowy i przez to zostaje zwolniony lub przestaje być zwolniony ze składki członkowskiej jest zobowiązany do zgłoszenia tego faktu do biura Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w ciągu 30 dni.

§3

Należne składki nalicza się od pierwszego dnia następnego miesiąca po wpisie na listę członków Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej lub zmianie statusu.

§4

Składka członkowska za dany miesiąc kalendarzowy jest płatna w terminie do 15-tego dnia danego miesiąca kalendarzowego.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku.

Uzasadnienie

Zgodnie z Uchwałą Nr 10 z dnia 10 kwietnia 2021r. XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wytycznych do zasad płacenia składek członkowskich zniesiono dotychczasowy podział na grupy składek członkowskich i utworzono podział na dwie grupy, tj. grupę podstawową jako pierwszą i jako drugą grupę emeryci i renciści. Wyjaśniono przy tym, że emeryt lub rencista wykonujący jednocześnie zawód farmaceuty poprzez pracę zarobkową, w tym także poprzez pracę w aptece na umowę zlecenie, należy do grupy podstawowej. Jednocześnie zobowiązano Gdańską Okręgową Radę Aptekarską do uchwalenia wysokości składek członkowskich i zasad ich uiszczania, przy czym wskazano, że nowe stawki powinny obowiązywać od 1 lipca.

Realizując w/w uchwałę, a także na podstawie art. 29 pkt 3 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991r. o izbach aptekarskich, Gdańska Okręgowa Rada Aptekarska niniejszym uchwaliła składkę dla farmaceutów, a zatem w grupie podstawowej, na poziomie 45,00 złotych
i zwolniła drugą grupę, a zatem farmaceutów będących emerytami lub rencistami niewykonującymi jednocześnie zawodu farmaceuty poprzez pracę zarobkową,
od obowiązku uiszczania składki.

Ustalając zasady uiszczania składek wskazano obowiązek farmaceuty poinformowania
o zmianie statusu mającego wpływ na przypisanie go do jednej z w/w grup, sposób naliczania składek jak i termin ich płatności.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku, a zatem w terminie wynikającym
z
Uchwały Nr 10 z dnia 10 kwietnia 2021r. XXX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wytycznych do zasad płacenia składek członkowskich.

___________________________________________________________________________

Składkę należy wpłacać na rachunek bankowy Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w Gdańsku – ING Bank Śląski 17 1050 1764 1000 0022 6767 8650 lub w sekretariacie w siedziby Izby.
___________________________________________________________________________

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: