Zadania i zasady działania samorządu aptekarskiego

Samorząd aptekarski – zadania i zasady działania.

1. Zadaniem samorządu aptekarskiego jest w szczególności:

– reprezentowanie zawodu aptekarza i obrona jego interesów;
– troska o zachowanie godności i niezależności zawodu;
– kodyfikowanie, krzewienie i strzeżenie zasad etyki i deontologii zawodowej;
– integracja środowiska zawodowego;
– sprawowanie pieczy i nadzoru nad wykonywaniem zawodu;
– współdziałanie z organami administracji publicznej, związkami zawodowymi i samorządami zawodowymi oraz innymi organizacjami społecznymi w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu i innych dotyczących farmacji, a mających wpływ na ochronę zdrowia publicznego;
– współpraca z towarzystwami naukowymi, szkołami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi w kraju i za granicą;
– prowadzenie działalności samopomocowej oraz innych form pomocy materialnej dla członków samorządu i ich rodzin;
– zajmowanie stanowiska w sprawach organizacji ochrony zdrowia i gospodarki produktami leczniczymi;
– wykonywanie innych zadań określonych odrębnymi przepisami.

2. Zadania określone w pkt. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:

– stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
– prowadzenie rejestru farmaceutów;
– współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
– udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
– opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
– wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
– opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
– prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza;
– występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
– sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
– prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.
________________
Podstawa prawna:
Art. 7 Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz.1850 z późn. zm.).

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: