Rada Aptekarska Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Członkowie Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

1. mgr farm. Michał PIETRZYKOWSKI – Prezes
2. mgr farm. Ireneusz NESTEROWICZ – Wiceprezes
3. mgr farm. Bartosz PETRYKOWSKI – Sekretarz
4. mgr farm. Janina MAŃKO – Skarbnik
5. mgr farm. Andrzej DENIS
6. mgr farm. Dorota DUCHNOWSKA
7. dr. n. farm. Joanna ERECIŃSKA
8. mgr farm. Karol GRABOWSKI
9. mgr farm. Anna KALICKA
10. mgr farm. Katarzyna KRZEMIŃSKA
11. mgr farm. Rafał KWIATKOWSKI
12. mgr farm. Paulina LANDSBERG
13. dr n. farm. Piotr MIGAS
14. mgr farm. Wiktor PAWŁOWSKI
15. mgr farm. Natalia SUSŁOWSKA
16. mgr farm. Agnieszka WALASIK
17. mgr farm. Iwona ZYZNOWSKA

Uchwała Nr … z dnia 07.12.2019r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2019 roku poz.1419).
Art. 29. Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między Okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:
1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4-11 i 13; (patrz ni§ej art.7)
2) wykonuje uchwały Okręgowego zjazdu aptekarzy;
3) określa wysokośÄ‡ składki członkowskiej;
4) składa przed Okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu;
5) wydaje opinię w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni;
6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek;
7) prowadzi bieżące sprawy izby;
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską.

Art. 7.2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony); 15)
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleı„ na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony); 18)
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badaı„ dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza ;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: