Rada Aptekarska Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej

Członkowie Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej

 1. mgr farm. Michał PIETRZYKOWSKI – Prezes
 2. mgr farm. Ireneusz NESTEROWICZ – Wiceprezes
 3. mgr farm. Marcin SKRABALAK – Sekretarz
 4. mgr farm. Natalia WRZOSEK – Skarbnik
 5. mgr farm. Izabela BAJ
 6. mgr farm. Aneta BĄCZEK
 7. mgr farm. Andrzej DENIS
 8. mgr farm. Dorota DUCHNOWSKA
 9. dr. n. farm. Joanna ERECIŃSKA
 10. mgr farm. Karol GRABOWSKI
 11. mgr farm. Anna KALICKA
 12. mgr farm. Katarzyna KRZEMIŃSKA
 13. mgr farm. Paulina LANDSBERG
 14. mgr farm. Anna SZLACHTA
 15. mgr farm. Agnieszka WALASIK
 16. mgr farm. Maciej WITTBRODT
 17. mgr farm. Ewa Hanna ZIELIŃSKA

Uchwała Nr 12 z dnia 02.12.2023 r. XXXIII Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru członków Gdańskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej.

________________
Podstawa prawna:
Ustawa o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2021 roku poz. 1850 z późn. zm.).
Art. 29. Okręgowa rada aptekarska kieruje działalnością izby w okresie między Okręgowymi zjazdami aptekarzy, a w szczególności:
1) wykonuje zadania i czynności określone w art. 7 ust. 2 pkt 1, 2, 4-11 i 13; (patrz niżej art.7)
2) wykonuje uchwały Okręgowego zjazdu aptekarzy;
3) określa wysokość składki członkowskiej;
4) składa przed Okręgowym zjazdem aptekarzy sprawozdanie z działalności i wykonania budżetu;
5) wydaje opinię w sprawach udzielania lub cofania koncesji na prowadzenie aptek lub hurtowni;
6) współdziała z samorządem terytorialnym w sprawie rozmieszczenia aptek;
7) prowadzi bieżące sprawy izby;
8) wykonuje zadania zlecone przez Naczelną Radę Aptekarską.

Art. 7.2. Zadania określone w ust. 1 samorząd aptekarski wykonuje w szczególności przez:
1) stwierdzenie prawa wykonywania zawodu aptekarza ;
2) prowadzenie rejestru farmaceutów;
3) (uchylony); 15)
4) współdziałanie w sprawach specjalizacji zawodowej;
5) udział w komisjach konkursowych na stanowiska określone w odrębnych przepisach;
6) opiniowanie projektów aktów normatywnych dotyczących produktów leczniczych, aptek i wykonywania zawodu aptekarza oraz występowanie z wnioskiem o podjęcie inicjatywy ustawodawczej;
7) wydawanie opinii w sprawach udzielania lub cofania zezwoleń na prowadzenie aptek lub hurtowni;
8) (uchylony); 18)
9) opiniowanie i wnioskowanie w sprawach kształcenia przed- i podyplomowego farmaceutów i techników farmaceutycznych;
10) prowadzenie badań dotyczących służb farmaceutycznych i wykonywania zawodu aptekarza ;
11) występowanie w obronie interesów indywidualnych i zbiorowych członków izb aptekarskich;
12) sprawowanie sądownictwa dyscyplinarnego w zakresie odpowiedzialności zawodowej aptekarzy oraz sądownictwa polubownego;
13) prowadzenie działalności gospodarczej, wydawniczej i zarządzanie majątkiem izby.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: