Krajowy zjazd aptekarzy – delegaci Gdańskiej OIA

Delegaci na VIII Krajowy Zjazd Farmaceutów:

1. Marcin BICZ
2. Paweł BOBKOWSKI
3. Adrian CHOJNOWSKI
4. Dorota Barbara DUCHNOWSKA
5. Anna Maria EHLERT-MACKIEWICZ
6. Joanna Maria ERECIŃSKA
7. Kamila Martyna FLISIKOWSKA
8. Monika GAJEWSKA
9. Jacek Romuald GEBERT
10. Karol GRABOWSKI
11. Marietta JANKOWSKA
12. Anna KALICKA
13. Katarzyna KRZEMIŃSKA
14. Justyna KUJAWSKA
15. Rafał KWIATKOWSKI
16. Agnieszka Anna KWIECIŃSKA
17. Michał MACKIEWICZ
18. Janina MAŃKO
19. Michał Maciej MARCINKOWSKI
20. Piotr MIGAS
21. Ireneusz NESTEROWICZ
22. Wiktor Jacek PAWŁOWSKI
23. Bartosz Rafał PETRYKOWSKI
24. Marek Andrzej PIASTOWSKI
25. Michał PIETRZYKOWSKI
26. Natalia SUSŁOWSKA
27. Iwona ZYZNOWSKA

Uchwała Nr … z dnia 07.12.2019r. XXIX Okręgowego Zjazdu Sprawozdawczo – Wyborczego Farmaceutów Gdańskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej w sprawie wyboru Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

________________
Podstawa prawna:

Art. 36. 1. W Krajowym Zjeıżdzie Aptekarzy biorą udział delegaci wybrani przez okręgowe zjazdy aptekarzy oraz, z głosem doradczym, niebędący delegatami członkowie ustępujących organów Izby.
2. Liczbę Delegatów z poszczególnych izb aptekarskich określa Naczelna Rada Aptekarska zgodnie z regulaminem, o którym mowa w art. 37 pkt 3.
3. Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska co 4 lata.
4. Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Aptekarzy zwołuje Naczelna Rada Aptekarska:
1) z własnej inicjatywy;
2) na wniosek Naczelnej Komisji Rewizyjnej;
3) na wniosek co najmniej 1/3 Okręgowych rad aptekarskich.
5. Nadzwyczajny Zjazd powinien być zwołany w ciągu 3 miesięcy od dnia wpływu wniosku o zwołanie Zjazdu.
Ustawy o izbach aptekarskich z dnia 19 kwietnia 1991 roku
(tekst jednolity Dziennik Ustaw z 2014 roku poz.1429 z póıżn. zm.).

oraz

Uchwała z dnia 22 paıżdziernika 2019 roku Naczelnej Rady Aptekarskiej
Nr VII/15/2019 w sprawie zatwierdzenia liczby Delegatów na VIII Krajowy Zjazd Aptekarzy.

Opublikował(a): Test Test

Ostatnia zmiana: